Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2019


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Fundamento Pilates betreffende deelname aan groepslessen, privé-, duo-of triosessies, small group trainingen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding. Op alle overeenkomsten tussen Fundamento Pilates en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer, het melden van fysieke klachten en voor het op de hoogte blijven van wijzigingen en nieuws door onze nieuwsbrieven te lezen. De leiding van Fundamento Pilates heeft recht te allen tijde de algemene voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen. Lees onze privacyverklaring over ons beleid t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie. Bij klachten kan contact worden opgenomen met de leiding via het contactformulier op de website van Fundamento Pilates.
 

Als deelnemer reserveert u een gegarandeerde plek. Alle lessen dienen 24 uur van tevoren worden afgemeld. Bij een te late annulering wordt de les volledig  gerekend. Er zijn mogelijkheden om de les in te halen.


Artikel 1: Aanmelden, inschrijfkosten, lidmaatschap, opzeggen en uitschrijven
1.1 Een deelnemer meldt zich aan via Eversport en maakt een eigen account aan.
Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met de algemene voorwaarden
van Eversport en van Fundamento Pilates.
1.2. Een proefles kan maar een keer worden gevolgd, dus na een hernieuwde inschrijving niet meer worden gereserveerd.
1.3. Het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk te worden opgezegd 4 weken voor het
aflopen van een abonnement of als het lid nog 4 strippen heeft op de rittenkaart.
1.4. Privé-en duo-sessies kunnen ook online worden geboekt en geannuleerd,
 maar gaan ook volgens afspraak met de instructeur.


Artikel 2. Abonnementen & rittenkaarten
2.1. Met rittenkaarten kan er flexibel worden geboekt. De deelnemer is vrij zo vaak per week lessen te volgen en als hij/zij wil en bijvoorbeeld periodes niet te boeken i.v.m vakantie. Uiteraard met inachtneming van de geldigheid en het aantal strippen van de rittenkaart.
2.2. Een abonnement is inclusief de studiostops en de vakanties van het lid. Het abonnement loopt door tijdens de afwezigheid van de leden; de gemiste lessen kunnen worden ingehaald mits er plek is in de groepsles en het niveau bij de deelnemer past. Dit is in de contributie verwerkt. Het is af te raden een jaarabonnement te nemen, indien men bijvoorbeeld langdurige periodes op vakantie gaat.
2.3. Het abonnement voor de groepslessen wordt automatisch verlengd. Het abonnement loopt gedurende een periode van 4 weken. De betaling van het abonnement geschiedt per maand. Het lidmaatschap loopt minimaal twee maanden. Het abonnement is gebaseerd op 48 weken les per jaar.
2.4. Voor privé-en duosessies kunnen alleen losse lessen of rittenkaarten worden aangeschaft; dus geen abonnementen. Deze rittenkaarten kunnen een andere geldigheidsduur hebben dan die van de groepslessen.
2.5. Het opzeggen van het abonnement wordt via het eigen account van het lid in Eversport gedaan of per mail. De opzegging is van kracht, zodra de deelnemer een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Fundamento Pilates. Indien minder dan 4 kalenderweken voor het verstrijken van de abonnementsperiode wordt opgezegd, wordt de contributie van de daaropvolgende 4 kalenderweken in rekening gebracht.
2.6. Als er, om wat voor reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de lessen die het abonnement biedt, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
2.7. Alle groepslessen worden via Eversport geboekt en kunnen ook weer online (alleen minimaal 24 uur voordat de les begint) worden geannuleerd. Het is mogelijk om gemiste lessen in te halen. Dit geldt zowel voor de abonnementen als groepsrittenkaarten.
 2.8. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap of het nu in de vorm is van een abonnement of strippenkaart strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 3. Betalen, boeken, annuleren, inhalen, restitutie, bevriezen
3.1. Groepsles-deelnemers kopen een pakket, boeken en annuleren hun groepslessen via Eversport.
3.2. De groepsles-deelnemer annuleert bij verhindering of ziekte, minimaal 24 uur van tevoren. Daarna vervalt de credit. Op (tijd) afgemelde lessen kunnen worden ingehaald door de abonnementhouder mits er plek is in de groepsles en het niveau bij de deelnemer past.
3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Fundamento Pilates het recht invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren of om
welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden en € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
3.4. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk.
3.5. In uitzonderlijke gevallen kan een rittenkaart of een abonnement worden bevroren in overleg met de leiding van Fundamento Pilates en mits de absentie van de klant tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld en de redenen plausibel zijn. Of de redenen plausibel zijn en daarmee de bevriezing is gerechtvaardigd, bepaalt de leiding
en niet het lid. Bij langdurige uitval, door bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige ziekte, kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd worden vastgelegd, maar na deze periode heeft de deelnemer nog steeds een
betalingsplicht. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen.
Gedurende de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd. Als de deelnemer weer hersteld is, of de lessen weer hervat na de afgesproken bevriezingsperiode, vangt de incasso of overschrijving weer aan. Bij alle abonnementsvormen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.


Artikel 4. Vakanties & feestdagen
4.1. De Pilates Studio is gesloten op feestdagen en in de schoolvakanties. De vakanties
worden elk kalenderjaar van tevoren aangekondigd in de studio, op de website, op het
rooster in Eversport, in de nieuwsbrieven en in de boekingskalender van Eversport.
4.2. Tijdens studiostops en vakanties van de leden lopen de abonnement door; dit is verrekend in de contributie.
4.3. Als de abonnementhouder met vakantie gaat buiten de studiostops om dan kunnen
gemiste lessen worden ingehaald abonnementhouder mits er plek is in de groepsles en het niveau bij de deelnemer past.
4.4. In de zomer draait een speciaal zomerrooster.
 

Artikel 5: Aansprakelijkheid & eigen verantwoordelijkheid
5.1. Elke deelnemer dient de instructeur op de hoogte te stellen van zijn/haar
gezondheidstoestand en van eventuele klachten. Als de deelnemer fysieke klachten
heeft/of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen
alvorens aan de les deel te nemen. Indien de (huis)arts akkoord gaat, kan de deelnemer
de les volgen.
5.2. Als u lichamelijke of medische beperking of aandoening heeft, of een operatie heeft ondergaan, raadpleeg dan uw arts voor goedkeuring voor het volgen van de training. Meld altijd uw fysieke klachten en/of uw medicijngebruik aan de docent. Hieronder kunt u de klacht beschrijven.
5.3. Pilates is een corrigerende, heilzame en functionele bewegingsmethode, maar geen
(fysio)therapie. Pilates kan therapeutisch werken, maar claimt niet de oplossing voor
klachten te zijn. Pilates kan heilzaam werken, maar het is en blijft een sportieve
bezigheid. De deelnemer is hiervan op de hoogte en beseft dat/hij voor therapie een
arts/specialist/therapeut dient te consulteren.
5.4. Deelname aan de lessen/workshops/cursussen/opleidingen geschiedt geheel op
eigen risico van de deelnemer. Fundamento Pilates sluit elke vorm van
aansprakelijkheid uit voor schade of letsel en/of hieruit voortvloeiende financiële gevolgen die is ontstaan tijdens of door de training.
Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich
meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk.
5.5. Het gebruik van de faciliteiten en locaties van Fundamento Pilates geschiedt op eigen risico. Fundamento Pilates is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.
5.6. De instructeur/de leiding heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te
ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of
psychische klachten van de deelnemer. Dit geldt ook indien de deelnemer zich niet
wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of
anderszins.
5.7. De leiding heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren, indien er gegronde
redenen voor zijn, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen met de persoon in
kwestie. De leiding kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich
misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene
voorwaarde houdt.
 

Artikel 6: Bedenktijd
 6.1. Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

 


Aldus opgesteld door de leiding:
 Johanna de Ruiter